Logo 112Ede

Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) wo 26 april 2023, 16:20

Koninklijke onderscheiding voor 29 inwoners gemeente Ede

EDE – Burgemeester René Verhulst heeft woensdag 26 april 2023 aan 29 inwoners van Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april.

Drieëntwintig inwoners uit Ede worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, twee tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Elf gedecoreerden wonen in Ede, negen gedecoreerden wonen in Bennekom, drie gedecoreerden wonen in Harskamp, vijf gedecoreerden wonen in Lunteren en één gedecoreerde woont in Otterlo.

De burgemeester belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

De heer I.M. de Jong 59 jaar, Ede

Generaal-Majoor I.M. de Jong is werkzaam als plaatsvervangend directeur van de Defensie Materieel Organisatie van het Ministerie van Defensie en heeft zich ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van operationele logistiek. Hij droeg bij aan de professionalisering van de Koninklijke Landmacht door mee te werken aan nieuwe doctrines op het gebied van landoptreden. Het door hem opgerichte Land Welfare Center vormt het fundament voor de doorontwikkeling van de doctrines binnen de Landmacht.
Naast zijn reguliere werkzaamheden is de heer de Jong ook als vrijwilliger actief. Zo maakt hij sinds 1980 deel uit van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO). De studiegroep initieert onderzoeken en houdt het verhaal en de grote impact van de luchtoorlog levend. In 1999 werd de heer De Jong penningmeester en sinds 2010 is hij voorzitter van de Studiegroep. Sinds 1999 is de heer De Jong betrokken bij de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijswetenschap (KVBK). Eerst als secretaris en sinds 2004 als voorzitter. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de KVBK.
Zo heeft hij onder andere battlefield tours opgezet, de samenwerking met de militaire spectator (het oudste tijdschrift van Nederland) geïntensiveerd en invulling gegeven de bijzondere leerstoel War Studies aan de Universiteit Leiden. Sinds 2019 is generaal-majoor De Jong voorzitter van Stuurgroep Nederland Radarland. De stuurgroep zorgt voor verbinding tussen overheid, industrie en kennisinstituten op het gebied van radartechnologie. Hij wordt omschreven als een duizendpoot met onuitputtelijke werklust en energie.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer M. Jansen, 69 jaar, Bennekom

De heer Janssen was werkzaam als reumatoloog en is inmiddels gepensioneerd. Tijdens zijn carrière heeft hij veel jonge artsen opgeleid en een handboek voor beginnend reumatologen geschreven. Hij stond bekend als een zeer patiëntgerichte arts en heeft het Rijnstate Ziekenhuis op het gebied van reumatologie op de kaart gezet. Daarnaast is hij zeer actief geweest in de wetenschap, met name op het gebied van jicht. Hij was een van de grondleggers van het Global Gout consortium, een internationale samenwerking om genetische varianten te onderzoeken die bijdragen tot het ontstaan van jicht. Vanuit het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem zocht hij de verbinding met de Radboud universiteit Nijmegen, waar hij zonder aanstelling aan de universiteit, in zijn vrije tijd heeft bijgedragen aan vele onderzoeken en publicaties. Wereldwijd is de heer Janssen een toonaangevend expert op het gebied van jicht.
Meer dan 20 jaar is de heer Janssen bezig geweest om het oude principe van de Raman-spectometrie toepasbaar te maken voor de klinische diagnostiek van onder andere jicht. Samen met onderzoekers van de Universiteit Twente en het VieCurie ziekenhuis in Venlo heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een innovatieve miscroscoop. Afgelopen voorjaar is de microscoop in gebruik genomen in het VieCurie ziekenhuis. Naast zijn grote verdiensten in de gezondheidszorg en wetenschap is de heer Janssen ook actief in de kerk. Hij is al meer dan 20 jaar lid van de Zendings- en evangelisatiecommissie in de Hervormde Gemeente Bennekom. Hij is zeer betrokken bij interkerkelijke overleggen, is op de jaarlijkse Dickensfair te vinden op het marktkraampje van de kerk en organiseert laagdrempelige inloopavonden om mensen in aanraking te laten komen met het geloof.

De heer H.P.J. van Schaik, 75 jaar, Bennekom

De heer Van Schaik is sinds 2012 gepensioneerd na een bijzondere loopbaan waarin hij van grote invloed is geweest op de ontwikkelingen op het gebied van water en klimaat op mondiaal niveau. Mede dankzij zijn inspanningen vond het prestigieuze World Water Forum in 2000 plaats in Den Haag. In dat jaar ging hij het mondiale programma Co-operative Programme on Water and Climate (CPWC) leiden, wat hij tot zijn pensionering heeft gedaan. De heer Van Schaik wist de tot dan toe gescheiden disciplines water en klimaat op een zeer effectieve manier aan elkaar te koppelen op bestuurlijk, wetenschappelijk en beleidsmatig niveau. Deze koppeling heeft een essentiële bijdrage geleverd aan klimaatadaptatie en rampenbestrijding. De komst van het prestigieuze Global Center for Adaptation in Rotterdam valt rechtstreeks terug te leiden naar het initiërende werk van de heer Van Schaik, net als de high-level Global Commission on Adaptation. Zijn werk gaf invulling aan de Water & Climate Days tijdens de jaarlijkse World Water Week in Stockholm en het thema Klimaat tijdens de World Water Fora van de World Water Council. Dankzij hem hebben vele wetenschappers meegewerkt aan het IPCC Technical Paper on Climate Change and Water van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties.
De heer Van Schaik stond aan de wieg van de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van water en klimaatadaptatie aan de Universiteit Wageningen en het UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft. De huidige goede samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie, zowel nationaal als internationaal valt direct aan de heer Van Schaik toe te schrijven. Het bestaan van de mondiale Alliance for Global Water Adaptation, waarin overheden (waaronder Nederland), VN-organisaties en veel mondiale niet-gouvernementele organisaties vertegenwoordigd zijn, is wederom rechtstreeks te danken aan de zeer grote inzet van de heer Van Schaik. Hij wordt gezien als een autoriteit op dit gebied. Sinds zijn pensionering in 2012 zet decorandus zich bij de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) in voor werelderfgoed en klimaatverandering. Ook heeft hij zich tot 2020 met veel toewijding ingezet voor de Alliance for the University for Peace, Naast zijn verdiensten vanuit zijn loopbaan is de heer Van Schaik ook zeer actief geweest voor de kerk. Hij heeft zich zeer ingespannen voor interkerkelijke samenwerking in Wageningen. Hij was voorzitter van de Raad van Kerken, wat in 2013 over ging in het breder georiënteerde Kerknet Wageningen, een samenwerkingsverband tussen elf kerken in Wageningen. Als secretaris speelde hij een belangrijke rol als aanjager en verbinder. Daarnaast initieerde hij werkgroep Kerk en Schepping, vanuit de behoefte van mensen uit Wageningse kerken om te praten over thema’s op het raakvlak van geloof, natuur en milieu en samenleving. Tot 2020 was hij voorzitter van de werkgroep en organiseerde hij diverse activiteiten.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H. Vergunst, 62 jaar, Bennekom

Meer dan 25 jaar is de heer Vergunst als Uroloog actief geweest in het CWZ Nijmegen. Sinds kort is hij gepensioneerd. Hij staat bekend als een zeer bevlogen en patiëntgerichte arts. Hij heeft veel jonge urologen begeleid en was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het prostaatkankercentrum in het ziekenhuis. Dankzij zijn inspanningen werd in 2008 een van de eerste operatierobots in Nederland in het CWZ in gebruik genomen. Hierom is het CWZ tot op heden koploper op het gebied van robotchirurgie. Met meer dan 50 publicaties op zijn heeft de heeft Vergunst ook op wetenschappelijk gebied een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Urologie. De heer Vergunst heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en beschikbaarheid van cyrochirurgie voor patiënten met teruggekeerde prostaatkanker. Dankzij deze behandeling heeft een groep patiënten die anders niet meer genezen had kunnen worden toch kans op genezing of langdurige controle. Vanuit het hele land komen patiënten speciaal naar het CWZ voor deze behandeling. Naast zijn betaalde baan is decorandus ook een actieve vrijwilliger. Sinds 2013 is hij betrokken bij de Dutch Urology Foundation. Naast zijn activiteiten als bestuurder van de stichting gaat hij jaarlijks naar een ziekenhuis in Ghana om te helpen als uroloog. Hij verzamelt hiervoor materialen in Nederland. Sinds 2018 is de heer Vergunst bestuurslid van de The Three Aid Foundation. Voor deze stichting is hij coördinator van de eyescreenings die de stichting uitvoert.

De heer F.C. Roest, 78 jaar, Bennekom

Al vele jaren is de heer Roest actief op het gebied van jeugdliteratuur. Hij schrijft bibliografieën, artikelen en compendia over werken van de schrijvers Karl May, Jules Verne en Hector Malot. Hij spendeert veel tijd aan het zoeken naar artikelen over deze auteurs in archieven, bibliotheken en particuliere collecties. Zijn naslagwerken zijn veelgeprezen in binnen- en buitenland. Ze worden gebruikt door verzamelaars, onderzoekers, antiquariaten en bibliotheken. Sinds 1997 is de heer Roest lid van de Jules Verne stichting. Zijn naslagwerken vormen de basis van het werk van deze Stichting. Sinds 2006 is hij de archivaris en tevens voorzitter van de vereniging. Daarnaast neemt hij de redactie van het verenigingstijdschrift De Verniaan op zich. Voor de Karl May vereniging is de heer Roest van 2006 tot 2016 voorzitter geweest en na zijn aftreden altijd doorgegaan met het publiceren van artikelen. Ook is hij nog altijd betrokken als redacteur van het verenigingstijdschrift. In 2008 heeft hij zich ingespannen voor de schenking van een grote particuliere collectie boeken van de auteur Karl May aan de Koninklijke Bibliotheek. Ook was hij verantwoordelijk voor de organisatie van het Karl May Symposium in de Koninklijke Bibliotheek in 2012.

De heer H. Luchtmeijer, 73 jaar, Lunteren

Al bijna zijn hele leven is de heer Luchtmeijer actief als vrijwilliger. Hij begon in 1975 in de kerk in Driebergen, was bijna 20 jaar voorzitter van de besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs en een tijd secretaris van hockeyvereniging Victoria. In 2008 richtte hij stichting Het Blauwe Hek op, een plek waar mensen met een beperking dagbesteding kunnen krijgen. Daarnaast was hij een periode voorzitter van de Raad van Toezicht van de Onderwijsspecialisten. Toen de heer Luchtmeijer naar Lunteren verhuisde raakte hij snel betrokken bij het lokale verenigingsleven. In 2008 trad hij aan als secretaris van Stichting Het Lunterse Buurtbosch en van 2016 tot 2022 was hij voorzitter. In deze periode heeft hij zich ingezet voor het Goudsbergproject waarin de cultuurhistorische waarde van het bos is versterkt en veel is gerestaureerd. Een nieuw wandelnetwerk en de vernieuwing van het Middelpunt van Nederland zijn twee zichtbare resultaten.
De heer Luchtmeijer zocht de verbinding met Vereniging Oud Lunteren, waar hij secretaris was en zorgde voor een vaste tentoonstelling over de Goudsberg. Ook was hij zeer betrokken de verbouwing van het museumgebouw van de vereniging. In 2019 is de heer Luchtmeijer actief voor de dorpsraad Lunteren, waar hij eerst een belangrijke bijdrage leverde aan het DorpsOntwikkelPlan en tot op heden actief betrokken is bij de implementatie van dit plan vanuit de werkgroep Welzijn. Ook de Gereformeerde kerk Lunteren kan op de inzet van de heer Luchtmeijer rekenen. In de periode 2010-2020 was hij voorzitter van de kerkenra

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer A.H. van den Berg, 70 jaar, Harskamp

Sinds 1986 is de heer Van den Berg betrokken bij de Barneveldse Begrafenis Vereniging (BBV). Hij trad direct aan in het bestuur en is een lange periode 2e voorzitter geweest. Sinds 2008 is hij eerste voorzitter. Naast het voorzitterschap regelt hij veel losse zaken voor de vereniging zoals bedankjes voor het personeel, ziekenbezoeken en zorgt hij dat de begraafplaats goed onderhouden wordt. Voor de Stichting Protestante Begraafplaatsen Ede is de heer Van den Berg sinds 2007 actief als bestuurder. Eerst als secretaris en sinds 2014 is hij voorzitter. Daarnaast is de heer Van den Berg actief in de Hersteld Hervormde Gemeente in Harskamp, waar hij verantwoordelijk is voor het tuinonderhoud en er voor zorgt dat de kerkdiensten terug te luisteren zijn. Al vanaf de oprichting in 2018 is de heer Van den Berg voorzitter van V.v.E. De Stolpe. Ook is hij beheerder van het complex, houdt hij de tuinen bij en is hij initiatiefnemer van vele activiteiten in binnen De Stolpe. Over de grens draagt de heer Van den Berg met zijn kennis bij aan de ontwikkeling van de agrarische sector in Roemenië. Hij heeft verschillende bezoeken gebracht aan de zustergemeente van de kerk en heeft daar geholpen bij renovaties van boerderijen.In het verleden was de heer Van den Berg als vrijwilliger betrokken bij een jongensclub, bij stichting Woord & Daad en als bestuurslid van de lokale afdeling van de SGP.

Mevrouw C.M. Bloemendal-Lagemaat, 70 jaar, Lunteren

In de Hervormde Gemeente Lunteren is mevrouw Bloemendal-Lagemaat een bekend gezicht. Samen met haar man was zij van 2004 tot 2020 koster en beheerder van de kerk. Zij droegen zorg voor een goed verloop van de zondagse dienst, waren aanspreekpunt voor het gebruik van het gebouw en coördineerden de schoonmaak. Daarnaast is mevrouw Bloemendal betrokken bij de activiteitencommissie van de gemeente. Ze is organiseert onder andere de jaarlijkse kerkpleinmarkt en de gemeentedag. Na afloop van de kerkpleinmarkt in 2011 ontstond het idee om de overgebleven spullen in een winkeltje te verkopen. Zo werd mevrouw Bloemendal-Lagemaat een van de drijvende krachten achter ’t Kerkerf: de kringloopwinkel van de gemeente. Ze zorgt voor de inrichting van de winkel, het prijzen van de spullen en haalt samen met haar man spullen op bij mensen thuis.

Mevrouw A. Brugman-Hossevoort, 76 jaar, Ede

Al van jongs af aan is mevrouw Brugman-Hossevoort betrokken bij de Christelijke Jongeren Vereniging (CJV) afdeling Ede. Zij is al 40 jaar secretaris van de vereniging en daarnaast leidt zij al jarenlang de handenarbeid club voor vrouwen op woensdagavond. Ook heeft zij lange tijd op woensdagmiddag de creaclub voor kinderen geleid en was zij betrokken bij activiteiten voor kinderen in de schoolvakanties. Eind jaren ’80 was mevrouw Brugman een van de oprichters van de Edese Volleybalclub (EVC). Vanaf de oprichting tot op heden verzorgt ze de (leden)administratie en is ze betrokken bij de zaalhuur, het regelen van materialen en de competitie. Ook maakt ze het financiële jaaroverzicht. Hoewel ze zelf inmiddels niet meer volleybalt is ze nog altijd zeer betrokken bij de club. Mevrouw Brugman-Hossevoort is al meer dan tien jaar gepensioneerd maar is nog regelmatig te vinden op SBO De Regenboog in Ede. Als vrijwilliger digitaliseerde ze de bibliotheek en beheert ze deze zodat de leerlingen met een echt pasje hun geleende boek kunnen registreren. Ook was ze lange tijd samen met de kinderen te vinden in de moestuin. Ze gaat mee op schoolreisjes en is altijd beschikbaar voor hulp.

ECHTPAAR: De heer G. Donker, 58 jaar en mevrouw B. Donker-van Lagen, 60 jaar, Harskamp

Het echtpaar is al meer dan 20 jaar betrokken als kosters van de Hersteld Hervormde gemeente Harskamp. Zij bereiden de kerkdienst voor, luiden de klokken en verzorgen de schoonmaak en het onderhoud van de kerk. Zij zijn gastheer en gastvrouw bij verschillende diensten, herdenkingen en vieringen. Mevrouw Donker-van Lagen is actief binnen de actiecommissie en de heer Donker is al sinds 1993 organist van de kerk. Daarnaast zijn zij al sinds 1990 actief voor stichting RuchamA. Deze stichting verzorgt transport van hulpgoederen naar Roemenië. De heer Donker is al vanaf het begin de vaste chauffeur en verantwoordelijk voor het papierwerk voor de invoer van goederen. Mevrouw Donker-van Lagen sorteert wekelijks de goederen en zorgt voor verpakkingsmateriaal. Ze bezoeken regelmatig projecten in Roemenië. Mevrouw Donker is hiernaast ook als vrijwilliger verbonden aan christelijke bibliotheek ‘Ruth’ in Harskamp. Ze helpt om de week bij de uitleen van boeken en is trouw aanwezig bij de klusjesochtend in de bibliotheek.

DUO: Mevrouw P. Donkervoort-van de Berkt, 81 jaar, Ede en Mevrouw P.H. van de Peppel, 76 jaar, Ede

Al vele jaren zijn mevrouw Donkervoort- van de Berkt en mevrouw Van de Peppel actief als vrijwilliger in verzorgingshuis De Klinkenberg in Ede. Nel & Nel, zoals het duo wordt genoemd, zijn  maar liefst vier dagen per week in De Klinkenberg te vinden. Ze ondersteunen bij diverse activiteiten in het verzorgingshuis. Zo verzorgen ze koffie en wat lekkers tijdens de muziekmiddag, doen ze spelletjes, wandelen ze met bewoners en helpen zij bij het avondeten. Daarnaast gaan ze mee op uitjes en hebben ze een handwerkclub opgericht om samen met de bewoners creatief bezig te zijn. Hun vrijwillige inzet is van grote waarde voor De Klinkenberg.

Mevrouw L.M.E. van den Eertwegh-Mulder, 76 jaar, Ede

Vijfentwintig jaar geleden begon mevrouw Van den Eertwegh-Mulder met haar vrijwilligerswerk als PR-medewerker bij volleybalvereniging TweeVV in Ede. Ze schrijft wekelijkse volleybalverslagen voor de lokale krant Ede Stad om de volleybalsport en de vereniging onder de aandacht te brengen. Daarnaast organiseert ze sinds 2003 de  door platen- en boekenbeurs en verkoopt zij via Lia’s Boekwinkeltje online boeken ten behoeve van TweeVV. Ook voor het Shantykoor doet ze vrijwillig PR-werkzaamheden. Daarmee heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de (online) zichtbaarheid van het koor. In de periode dat haar echtgenoot ziek werd tot zijn overlijden in 2019 was mevrouw Van den Eertwegh zijn steun en toeverlaat als sparringpartner en mantelzorger.

De heer H.H.W. Fredriks, 74 jaar, Bennekom

Al bijna zijn hele leven zet de heer Fredriks zich in voor de maatschappij. Hij zet zijn financiële kennis in om verschillende mensen in zijn omgeving bij te staan met financieel advies. Daarbij is hij sinds 1972 actief bij verschillende verenigingen als penningmeester. Onder andere de voetbalvereniging en de Combo Groep in Leusden konden op zijn inzet rekenen. In 1975 sloot decorandus zich aan bij het CDA (toenmalig ARP) waar hij tot op heden zeer actief is. Hij was onder andere twee keer een periode penningmeester, lid van verschillende commissies en 8 jaar gemeenteraadslid, van 2008 tot 2014. Sinds 2016 is hij wederom penningsmeester in het bestuur van CDA Ede. Vanuit zijn raadslidmaatschap raakte hij betrokken bij de Geurt Lonkhuyzen stichting, waar hij tot voorkort zeer actief was als vrijwilliger. Ook is hij sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht voor stichting De Instap waar hij vanaf 2016 penningmeester is. De Kunst in de Kamer kring Bennekom kan sinds 2015 op zijn inzet rekenen. Hier is de heer Fredriks verantwoordelijk voor de in- en uitgaven van de stichting.

De heer H. van Harn, 67 jaar, Ede

Sinds 1990 is de heer Van Harn koster bij de Kleopasgemeente in Ede. Al 32 jaar zorgt hij dat op zondag alles gereed staat voor de dienst. Ook bij de voorbereidingen voor de vieringen en de jaarlijkse schoonmaak is hij nauw betrokken. Daarnaast is hij sinds 2012 penningmeester van het christelijk gemengd koor Immanuel en houdt hij de website bij. Hij houdt de leden digitaal op de hoogte van de ontwikkelingen van het koor. Hoewel hij een bestuursfunctie niet per se ambieerde is hij naast deze bestuursfunctie ook een periode penningmeester geweest van de VvE Tonnedak, het appartementencomplex waar hij woont. In het verleden ging de heer Van Harn voor stichting De Zonnebloem mee op bootreizen voor mensen met een beperking. Hij is 19 keer mee geweest en werd al snel hoofd van de vrijwilligers op de reis. Vanwege zijn fysieke gezondheid is hij met dit vrijwilligerswerk gestopt.

ECHTPAAR: De heer D. van der Hoek, 73 jaar en mevrouw W. van der Hoek-Ruit, 71 jaar, Bennekom

Het echtpaar is al meer dan 30 jaar betrokken bij de Gereformeerde Gemeente Wageningen. Samen organiseren zij bijbelstudie momenten. De heer Van der Hoek is daarnaast voorzitter van de evangelisatiecommissie. Mevrouw is actief lid van de vrouwenbeweging, betrokken bij de schoonmaak van het gebouw en helpt alleenstaanden en zorgbehoevenden binnen de gemeente. Daarnaast is mevrouw Van der Hoek-Ruit al sinds 1980 actief bij stichting Woord en Daad. Ze is bestuurslid geweest, trouw collectant en de afgelopen jaren werkt zij mee in de kringloopwinkel van de stichting. Ook is zij al zeer lange tijd mantelzorger voor een buurvrouw, collecteert ze voor stichting ZOA en is zij sinds 2003 vrijwillig verzorgende in de hospice de olijftak, waarvan de laatste jaren als oproepkracht. De heer Van der Hoek was lange tijd bestuursvoorzitter van stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs en heeft beleid gevormd om onderwijs in Oost-Europa op gang te brengen. Daarnaast is hij sinds 2014 vertrouwenspersoon op de Eben Haezerschool in Bennekom waar hij onder andere leiding geeft aan het ouderpanel. Sinds 2018 is hij bestuurslid van de Vereniging en Stichting Mooi Binnenveld en voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie binnen de stichting. In het verleden is het echtpaar nauw betrokken geweest bij Stichting Kom Over En Help (KOEH). Zij hielpen bij transporten van hulpgoederen en bijbelse lectuur voor verschillende maatschappelijke projecten in Oost-Europa. Daarnaast is mevrouw Van der Hoek sinds haar schoonzus de diagnose alzheimer kreeg zeer betrokken als mantelzorger. De heer en mevrouw Van der Hoek worden beide omschreven als enthousiaste, trouwe en zeer betrokken vrijwilligers die onmisbaar werk doen maar niet veel op de voorgrond treden.

De heer E. Hoogendoorn, 70 jaar, Ede

Al ruim 20 jaar kan wijkgemeente de Beatrixkerk in Ede op de inzet van de heer Hoogendoorn rekenen. Hij heeft talloze vrijwillige functies vervult zoals pastoraal ouderling, scriba en voorzitter van de kerkenraad. Hij is regelmatig betrokken bij tijdelijke projecten en heeft als voorzitter het fusietraject tussen de Akker en de Beatrixkerk in goede banen geleid. Sinds 2012 is de heer Hoogendoorn voorzitter van de Activiteitengroep Ouderen binnen de kerk.
Sinds 2004 zingt de heer Hoogendoorn in gemengd koor The Joy. Hij staat bekend als een koorlid dat altijd is bereid om te helpen en is in 2009 een periode voorzitter geweest.
De heer Hoogendoorn was tot 2007 werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht. De laatste jaren voor zijn pensioen was hij actief als commandant in Harskamp en raakte in 2005 betrokken bij de oprichting van een overkoepelende veteranenvereniging. Dit initiatief groeide uit tot een bloeiende vereniging met 800 leden. In 2018 nam de heer Hoogendoorn het initiatief om met veteranen van de Nederlandse Officieren Vereniging extra spreeklessen te verzorgen in aanvulling op de inburgeringscursus voor statushouders. Hij benaderde het ROC in Ede en verzamelde vrijwillige veteranen. Zijn inspanningen resulteerden in twee reeksen van 10 gastlessen.

Mevrouw S.E.M. van Hunnik-van Kuiken, 48 jaar, Lunteren

Als lid van de Protestantse Gemeente Leusden startte mevrouw Van Hunnik-van Kuiken in 1992 als vrijwilliger in de kerk. Ze schrijft voor het kerkblad, is een periode wijkcontactpersoon en helpt bij de schoonmaak van het kerkgebouw. In 2007 verhuist zij naar Lunteren en sluit zich aan bij de Gereformeerde Kerk Lunteren waar ze tot op heden erg actief is als vrijwilliger. Ze is betrokken bij de organisatie van de kindernevendienst, schrijft gedichten voor het kerkblad en de nieuwsbrief, is lid van de jeugddienstcommissie, beheert de facebookpagina en verzorgt muzikale begeleiding tijdens de dienst op de blokfluit. Zij zet haar schrijftalent in voor diverse organisaties. Zo was zij in het verleden als correspondent betrokken bij de uitgave van Een Zoutkorrel voor elke dag.., en correspondent voor De Leusder Krant. In 2014 gaat ze voor SSCVL / Lunterenaktief aan de slag als lid van de PR-commissie waar ze onder andere persberichten schrijft en verspreidt. Hier is ze recentelijk mee gestopt omdat het lastig te combineren bleek met haar vrijwillige activiteiten bij de bibliotheek in Lunteren. Daarnaast was mevrouw Van Hunnik in het verleden een periode betrokken bij het wijkteam in Leusden, schonk ze koffie in verzorgingshuis De Honskamp en was ze overblijfkracht op basisschool De Bron in Lunteren. Sinds kort is ze lid van de medezeggenschapsraad voor het voortgezet onderwijs in Barneveld. Ondanks de beperkingen die mevrouw Van Hunnik-van Kuiken ondervindt door haar chronische ziekte is zij zeer actief als vrijwilliger en betrokken in de maatschappij. Met haar positieve instelling is zij een voorbeeld voor velen.

De heer J. de Kluijver, 62 jaar, Ede

Sinds 1995 is de heer De Kluijver vrijwilliger voor de Hervormde kerk Ede, in de wijkgemeente Kleopas. Hij begon als ouderling Vorming & Toerusting, werd daarna evangelisatieouderling en was tot juni 2022 jeugdouderling. Daarnaast was hij een periode lid van de kerkenraad. Vijfentwintig jaar geleden begon de heer De Kluijver voor twee dagen per week als diaconaal consulent. Naast deze betaalde functie is hij vrijwillig adviseur voor het college van Diakenen in Ede. Hij schrijft mee aan beleidsplannen, is kartrekker van de commissie Vakantiegeld Delen, Kerstgift, Kerk en Minima en begeleidt financiële ondersteuning aan leden. Als coördinator en mede-oprichter van het Diaconaal Platform is hij betrokken bij de uitvoering van vele projecten. Dit is een betaalde functie waar de heer De Kluijver veel extra vrije tijd in steekt. Een recent project is de solidariteitsactie Ede Geeft Warmte, gestart om gezinnen die dat nodig hebben financieel bij te staan de hogere gasrekening op te vangen. De heer De Kluijver was bijna 9 jaar lang gemeenteraadslid. Hij stond bekend om zijn steun voor hulpbehoevenden en aversie tegen onrechtvaardigheid. Na zijn afscheid als raadslid bleef hij nog enige tijd betrokken bij de fractie. In 2006 raakte hij betrokken bij de oprichting van de Voedselbank in Ede, waar hij 10 jaar actief is gebleven. Van 2009-2020 was hij bestuurslid van Stichting de Pietersberg in Oosterbeek. Deze stichting bestuurt het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Als secretaris was de heer De Kluijver de verbinder tussen de kerkelijke gemeente, de stichting en de gasten.

Mevrouw A.C. Koster, 78 jaar, Bennekom

Al van jongs af aan is mevrouw Koster betrokken bij de scouting. Ongeveer 25 jaar geleden werd ze op landelijk niveau actief. Ze was betrokken bij de nationale Jamboree in 2000 en bij de internationale Jamboree in 2003. Van 2009-2019 heeft ze zich ingezet voor het bemiddelingsteam en reisde zij het hele land rond om te bemiddelen bij onenigheid in groepen. Sinds de jaren ’80 is mevrouw Koster lid van vereniging Oud Bennekom. Ze is zeer betrokken is lid (geweest) van verschillende werkgroepen. Van de werkgroep Informatiekrant is ze tot op heden voorzitter. Daarnaast richt ze sinds 2013 ’’het Bennekomse kamertje” in, een wisselende etalage in de lokale supermarkt. Ook organiseert ze de Bennekom Quiz op de nieuwjaarsreceptie. De afgelopen 7 jaar tot afgelopen zomer heeft mevrouw Koster zich voor het jaarlijkse Bennekomse Kinderdorp ingezet als vrijwilliger tijdens knutselactiviteiten. Mevrouw Koster is een vrijwilliger in hart en nieren. Naast de genoemde activiteiten is ze altijd betrokken bij maatschappelijke initiatieven of acties in de buurt. Collecteren, voorlezen, brieven schrijven, vuilnis opruimen of mantelzorgen: niets is haar te veel. Anderen helpen is haar tweede natuur.

De heer E.A.B. Messaoud, 50 jaar, Ede

Al vele jaren is de heer Messaoud betrokken bij de islamitische en Marokkaanse gemeenschap in Ede. Hij is een van de sleutelfiguren die de samenwerking tussen de lokale overheid en de gemeenschap stimuleert. Hij weet van veel initiatieven en projecten een succes te maken. Sinds 2009 is de heer Messaoud lid van de Raad van Toezicht en adviseur van Islamitisch cultureel centrum Ede, de moskee Al Mouahidin. Hij weet jong en oud te bereiken en staat voor iedereen klaar met raad en daad. Ook is hij contactpersoon voor de gemeente, in het verleden vanuit zijn voorzitterschap van de Edese Raad van Advies en tot op heden vanuit de moskee. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties zoals stichting Aimon en Samenstede. Ook was hij actief bij AMNE (Adviesgroep Marrokkaanse Nederlanders Ede), wat later mede dankzij zijn inzet is opgegaan in Samenstede. Hij treedt regelmatig op als mediator tussen verschillende groepen. Vanuit deze organisaties initieert hij diverse projecten ten behoeve van verbinding in de maatschappij voor zowel jongeren als ouderen. Vanuit zijn functie en vanuit zijn rol als bestuurslid van De Islamitische Schoolbesturen Organisatie zet hij zich in om de schoolresultaten van islamitische basisscholen te verbeteren en jongeren kansen te bieden zich te ontplooien. Daarnaast is hij mantelzorger voor zijn moeder.

Mevrouw H.A. Mulder-Post, 64 jaar, Lunteren

Ruim 25 jaar heeft mevrouw Mulder-Post een ouder echtpaar in de buurt bijgestaan als mantelzorger. Wat begon met bezoekjes om dit echtpaar wat aandacht te schenken groeide uit tot intensieve mantelzorg toen zij hulpbehoevender begonnen te worden. Mevrouw Mulder-Post hielp in het huishouden, organiseerde doktersafspraken en begeleidde het echtpaar hierbij. Na het overlijden van mevrouw heeft zij het leven voor haar buurman zo draaglijk mogelijk gemaakt tot hij in 2022 overleed. Daarnaast is mevrouw Mulder-Post al 15 jaar actief als secretaris van Stichting Christenvrouw Lunteren. Ze organiseert verschillende bijeenkomsten voor de leden waarbij ze in de voorbereiding een spreker regelt en een artikeltje schrijft voor de krant. Ook helpt ze op twee adressen vrijwillig in de huishouding om deze gezinnen te ondersteunen. Ze biedt een luisterend oor en heeft een bijzondere band met een van de gezinnen opgebouwd.

De heer E.J.C. Quax, 81 jaar, Ede

Eind jaren tachtig kwam de heer Quax via een zomerkamp in aanraking met Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Hij kreeg het verzoek of hij iets voor het park zou kunnen bouwen en zo geschiedde. Dat resulteerde in de ontwikkeling van vele publieksvriendelijke projecten in het park, met name in de omgeving van het Jachthuis Sint Hubertus. Bijzondere voorzieningen van zijn hand zijn onder andere de trap Franse Berg, de plaggenhut bij het Museonder, de loopvlonder in de landschapstuin en de Berlage brug. Verder heeft de bouwploeg onder leiding van de heer Quax verschillende vogel- en wildobservatie hutten en houten schuren gerealiseerd. Daarnaast zorgt hij dat de kinderactiviteiten worden voorbereid, waardoor de kinderen zelf een nestkastje, voederkastje of vleermuiskast in elkaar kunnen zetten. Samen met de deelnemers van de zomerkampen werd onderhoud in het park verricht en bouwden ze onder zijn leiding rolstoeltoegankelijke bruggen.

De heer J. Redder, 82 jaar, Lunteren

Sinds 1980 is de heer Redder betrokken als vrijwilliger bij het Sint Antonius Abt in Lunteren. Hij is een lange periode actief geweest als bestuurder. Zo was hij 15 jaar penningmeester en 9 jaar voorzitter van de locatieraad. Daarnaast zingt hij in het koor, geeft hij leiding aan de bouw- en klusgroep, is lid van de tuingroep en actief als hulpkoster. Hij is op alle fronten betrokken bij de geloofsgemeenschap. Niet voor niets omschrijft hij zichzelf als ‘manusje van alles’. Hoewel de kerk in 2019 is opgeheven en opgegaan is in De Geloofsgemeenschap van Ede zet de heer Redder zich nog altijd onverminderd in. Naast zijn activiteiten voor de kerk is de heer Redder al meer dan 25 jaar lid van het Enka Mannenkoor. Ook hier heeft hij een enorme staat van dienst opgebouwd. Hij is twee keer een periode voorzitter geweest en een tijd lang secretaris van het koor. Daarnaast is hij al bijna 20 jaar coördinator van het fruitplukken en sinds 2007 koormeeste

De heer M. Waaijenberg, 67, Otterlo

Al meer dan 40 jaar is de heer Waaijenberg onafgebroken betrokken bij het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Wekerom. Hij begon als clubleider in 1980 en verzorgde daarnaast de jeugdkampen. Hij startte met zaterdagavond jeugdwerk, wat na een moeilijke start is uitgegroeid tot een belangrijke activiteit voor de jongeren in de kerk. Daarnaast ging de heer Waaijenberg steeds meer doen voor de jaarlijkse rommelmarkt waarmee het jeugdwerk wordt bekostigd. Na de val van de muur in 1989 bracht de heer Waaijenberg vanuit een lokaal initiatief goederen naar Roemenië. Het bieden van hulp kreeg een structureel karakter waardoor hij samen met twee anderen Stichting Vriendenkring Oost Europa Wekerom stichtte. Tot 2019 was hij betrokken bij de stichting waarvan de eerste jaren en vanaf 2007 als bestuurslid. In 2012 raakte de heer Waaijenberg betrokken bij stichting Wicherumloo. Een kleinschalig verzorgingshuis in het centrum van Wekerom. Hij is bestuurslid van de stichting en sinds 2013 voorzitter van de stichting Vrienden van Wicherumloo, waarbij hij wensen voor de bewoners realiseert die buiten de zorgvoorzieningen vallen. Om geld in te zamelen organiseert hij allerlei activiteiten. Maar bovenal is de heer Waaijenberg een zeer actieve vrijwilliger. Hij is betrokken bij de wekelijkse activiteiten, is chauffeur van het shuttlebusje, lost storingen op en vervangt de huismeester bij afwezigheid. In het verleden was de heer Waaijenberg actief lid en vrijwilliger bij het in 2017 opgeheven Streekkoor Otterlo.

Mevrouw C. Walraven-de Jong, 69, Ede

Al 30 jaar is mevrouw Walraven-de Jong actief binnen de Nederlands gereformeerde Proosdijkerk in Ede. Vanaf het moment dat zij met haar gezin lid werd van de gemeente heeft zij zich onafgebroken ingezet voor de gemeente als pastoraal bezoeker. Op dit moment is zij voor een tweede periode actief als wijkouderling. Daarnaast is ze betrokken bij vieringen, bijbelstudies en het organiseren van bijeenkomsten voor ouderen. Niet alleen binnen de kerk zet zij zich in voor ouderen. In 2015 trad decoranda toe als bestuurslid van ouderenbond PCOB met de portefeuille lief & leed. Dit deed zij tot 2019. Daarnaast is zij tot op heden actief als vrijwillig ouderenadviseur binnen de bond. Ze helpt ouderen in contact met instanties en geeft trainingen voor het gebruik van tablets. Sinds 2018 is mevrouw Walraven-de Jong actief als redactielid van het lokale programma Kerkvenster. In het programma staat de relatie tussen kerk en samenleving centraal. Ook is zij sinds dit jaar betrokken als pastoraal medewerker bij verzorgingshuis het Maanderzand in Ede. In het verleden was zij een aantal jaar actief als coördinator stuurgroep bij de pas opgerichte voedselbank in Ede. Ook was zij in de periode dat haar kinderen naar de basisschool gingen lid van de ouderraad van de school.

De heer P.J.M. Wijngaard, 61, Bennekom

Al meer dan 30 jaar is de heer Wijngaard actief als vrijwilliger bij de Maria Virgo Regina (MVR) geloofsgemeenschap in Bennekom, dat inmiddels deel uitmaakt van de Titus Brandsma Parochie. Hij is een tijd koster geweest en sinds 2014 voorzitter van de locatieraad. Sinds 2014 is hij voorzitter van het kerkkoor en hij was betrokken bij het opzetten en onderhouden van de website. Naast zijn activiteiten voor de kerk is de heer Wijngaard al 21 jaar betrokken bij Kinderdorp Bennekom. Hij is een zeer actieve vrijwilliger en actief als bestuurslid. Zo is hij een periode penningmeester geweest en sinds 2014 is hij voorzitter. Ook is hij sinds 2018 voorzitter van Vlegeldag Bennekom, de lokale feestdag in de Heideweek. Naast de reguliere voorzitterstaken is hij nauw betrokken bij de facilitaire zaken. Peter Wijngaard wordt omschreven als een echte verbinder.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Ede

Volg ons

Volg ons

Copyright © 112Ede
!

Ads

Advertenties worden geblokkeerd

Oeps! Onze advertenties worden geblokkeerd. Dit vinden wij jammer, want dankzij de advertenties is deze website gratis toegankelijk.

Steun ons alsjeblieft door deze Adblock-extensies of -software uit te schakelen.

Browsers als Firefox en DuckDuckGo staan soms te strikt ingesteld waardoor onze website niet goed werkt. Pas deze instelling aan of zet onze website op de whitelist.